Hvad der kan forhindre større anlægsprojekter

I forbindelse med større anlægsprojekter, så som anlæg af nye veje, vindmøller og biogasanlæg mv., vil der ofte være en del modstand mod projektet blandt naboerne og det omkringliggende lokalsamfund.

Inden plangrundlaget for sådanne anlæg vedtages, og der udstedes de fornødne tilladelser, vil der dog altid være en høringsperiode. I denne periode kan der indsendes høringssvar til den relevante myndighed.

Uanset om man er bygherre på projektet eller er modstander af det, er det væsentligt at være opmærksom på dels hvilke faktorer, der kan udgøre en show stopper. Dels hvilke argumenter, der ikke kan ændre eller forhindre projektet – set ud fra en juridisk synsvinkel. Om en politisk præget argumentation under en høringsperiode kan få politikerne til at flytte sig holdningsmæssigt, er en anden diskussion.

En politisk beslutningsproces

Det er først og fremmest vigtigt at gøre sig klart, at der i meget vidt omfang er tale om en politisk beslutningsproces. Og en politisk skønspræget beslutning kan i mange tilfælde ikke efterprøves af en klageinstans som f.eks. Planklagenævnet. Hvis kommunalpolitikerne vedtager en lokalplan og et kommuneplantillæg, der giver mulighed for at opføre et anlæg, kan Planklagenævnet ikke omgøre denne beslutning, medmindre der er begået egentlige retlige fejl. Som eksempler på retlige fejl kan nævnes fejlfortolkning af retsregler, overtrædelse af forvaltningsretlige grundsætninger mv. Planklagenævnet går derimod ikke ind og selvstændigt vurderer, om projektet er hensigtsmæssigt, fordi dette er en politisk beslutning.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Det, der imidlertid kan forhindre eller ændre et anlægsprojekt, er, hvis anlægget skal placeres i eller i nærhed af et Natura 2000-område, som vil blive væsentligt påvirket, eller der findes særligt beskyttede arter (såkaldte ”bilag IV-arter”) i området, som er beskyttet med baggrund i EUs habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver mv. Beskyttede dyrearter er bl.a. marsvin, havørne, visse musearter, markfirben og flagermus. Beskyttede plantearter er bl.a. liden najade, fruesko og gul stenbræk.

Når der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet – eller screening herfor – skal det derfor undersøges, om projektet eller planen kan:

  • Påvirke Natura 2000-områder,
  • beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter, eller
  • ødelægge bilag IV-plantearter.

Ved indgivelse af høringssvar til myndighederne er det derfor vigtigt at undersøge, om det ansøgte projekt giver problemer i relation til Natura 2000-områder og/eller bilag IV-arter. Disse forhold kan efter omstændighederne kan forhindre eller ændre et sådant projekt.