Skip to main content
Fagområde

Energi- og forsyningsområdet

Rådgivning med særligt fokus på den regulatoriske side af energi- og forsyningsområdet, herunder sager om prisfastsættelse og overskudsvarme. Arbejdet består bl.a. i at tilrettelægge og gennemføre klagesager for Energitilsynet og Energiklagenævnet samt at føre retssager.
Hannibal Advokatfirma er medlem af Den Danske Energiretsforening.

Fagområde

Miljøområdet

Rådgivning med særligt fokus på sager inden for naturbeskyttelseslovens område, planlovgivningen (lokalplaner, VVM mv.), kystbeskyttelsesloven samt miljøbeskyttelsesloven. Arbejdet består navnlig i at føre klagesager for Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet samt retssager inden for disse områder mod offentlige myndigheder. Hannibal Advokatfirma har stor ekspertise i sager om prøvelse af offentlige myndigheders afgørelser på dette område. Hannibal Advokatfirma er medlem af Danske Miljøadvokater og Dansk Selskab For Miljøret.