Skip to main content
Sådan arbejder jeg

Hos Hannibal Advokatfirma ligger ekspertisen inden for miljø- og energiområdet. Jeg har mange typer sager inden for disse to områder og hjælper både virksomheder, foreninger og privatpersoner. Jeg går ikke på kompromis med kvaliteten og bruger den tid, jeg mener, der skal skal til for at opnå det bedst mulige resultat.

Sådan forløber processen fra første kontakt til færdigt resultat

Oplysningspligter mv. i relation til persondata efter databeskyttelsesforordningen findes her.

En kerneværdi er gennemsigtighed, og derfor har jeg belyst processen fra klientens første kontakt, til vi står med et færdigt resultat.

Processen

En typisk sag består af følgende trin:

  1. En indledende mail fra klienten eller telefonsamtale. Problemet beskrives, der vedhæftes relevante dokumenter og mails, som viser, hvad der er sket indtil nu.
  2. Jeg afgiver et tilbud, dvs. sender forretningsbetingelser (de findes også her) og en overordnet beskrivelse eller vurdering af hvilke muligheder, der er i sagen. Det kan f.eks. være anlæggelse af klagesag til Planklagenævnet, anlæggelse af retssag el.lign. eller indgåelse af en aftale. Der gives også et overslag over prisen forbundet med at føre sagen.
  3. Klienten accepterer tilbuddet.
  4. Arbejdet med sagen vil begynde med en grundig gennemgang af sagsakter og involvere løbende juridiske undersøgelser, som sagen skrider frem. Der vil altid være et tæt samarbejde med klienten og klientens eventuelle øvrige rådgivere. Det kan eksempelvis være tekniske rådgivere eller afgiftsrådgivere i teknisk komplicerede sager om kraftvarmeanlæg el.lign. Samarbejdet indebærer løbende kontakt via telefon og mail. Alle skriftlige arbejder sendes i udkast til klienten, før de sendes i endelig form til den anden part (modparten), retten, klagenævnet el.lign.
    Et mundheld blandt advokater lyder, at en sags udfald afhænger af tre ting: Faktum, faktum og faktum.
    Som klient må man derfor forvente også selv at skulle anvende tid på samarbejdet, så vi sikrer os, at alle relevante oplysninger, dokumenter, mails o.lign. bliver givet videre.
  5. Fakturering sker ved hver måneds udløb med en forfaldsdag på 14 dage, medmindre andet aftales.

Hvor lang tid tager en sag?

Tålmodighed er en dyd – også når det kommer til at føre klagesager og retssager.

Mange klagenævn har en sagsbehandlingstid på ca. 12-15 måneder. For mange sagstyper mod offentlige myndigheder (f.eks. kommuner) gælder, at man først skal have gennemført en klagesag, før man kan anlægge en retssag.

Mange retssager tager i byretten ca. 1-1½ år, og en ankesag ved landsretten kan også tage ½-1 år eller mere afhængigt af sagen.

Det undersøges altid, om der er mulighed for en alternativ løsning ved at indgå i en dialog med den anden part i sagen, før vi anlægger en klage- eller retssag. Hvis en alternativ løsning ikke er mulig, er arbejdet ikke spildt. Erfaringen er nemlig, at dialog med den anden part, gør det muligt at ”skære sagen” bedre til, før den skal for et klagenævn eller en domstol. Det kan dermed spare både tid og penge.