Skip to main content

Naboret

Hvad skal man acceptere som nabo? I et villakvarter eller som nabo til store infrastrukturprojekter?

Almindelige naboretlige regler

Medmindre der gælder særlige regler for et bestemt forhold, f.eks. i plan- eller miljølovgivningen, er det de såkaldt ”almindelige naboretlige regler”, der afgør, hvad man som nabo bliver nødt til at acceptere. Det gælder dels for naboer i et villakvarter. Dels naboer til større infrastrukturprojekter, som f.eks. en ny motorvej, letbane el.lign.

De almindelige naboretlige regler er ikke nedskrevet noget sted. Det er i stedet en række grundsætninger, der er udviklet i domspraksis. En af de kendte domme er Højesterets dom af 16. januar 2018, hvor en husejer blev dømt til at fjerne genskinnet fra sit sortglaserede tegltag, fordi det generede naboen. Taget var blevet lagt 13 år tidligere.

Konsekvensen af overtrædelse

De naboretlige regler indebærer, at varige ulemper skal fjernes, hvis ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må tåles.  Når denne vurdering foretages, må man inddrage ulempens karakter, væsentlighed mv. Dette skal sammenholdes med ejendommens og områdets karakter og beliggenhed.

Generne skal ikke fjernes helt, men på en måde, så de holder sig under tålegrænsen. I den nævnte dom fra 2018 fandt Højesteret, at en nabo i et almindeligt villakvarter ikke skulle tåle et generende genskin –med blænding ca. 2 timer hver dag i sommerperioden – fra sortglaserede tegltage. Det var  ikke i forvejen sædvanligt med sådanne tage i kvarteret. Taget var endvidere udelukkende valgt af æstetiske årsager. Højesteret nåede derfor fem til, at naboen skulle fjerne genskinsgenerne.

Hvis det ikke er muligt at fjerne generne, kan der i stedet blive tale om erstatning. Eksempelvis vil en nyanlagt motorvej på landet, hvor der hidtil har været fred og ro, og tålegrænsen overskrides, ikke blive nedlagt. I stedet skal der efter omstændighederne betales erstatning til naboerne.