Skip to main content

Tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektive varmeforsyningsanlæg (fjernvarme)

Inden for fjernvarmeområdet har kommunerne i en længere årrække kunnet pålægge ejendomme tilslutnings- og forblivelsespligt til en kollektivt varmeforsyning.

Hvad er tilslutningspligt og forblivelsespligt?

Tilslutningspligt går ud på, at ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Som regel kan eksisterende bebyggelse dog kun kræves tilsluttet med en vis længere frist, som normalt er på 9 år. Ved forblivelsespligt forstås, at en bebyggelse, der allerede forsynes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal forblive tilsluttet anlægget.

Fælles for både tilslutnings- og forblivelsespligt er, at pligten kun kan udstrækkes til at betale tilslutningsbidrag og faste (forbrugsuafhængige) bidrag. Man er derimod ikke tvunget til at aftage fjernvarme fra den kollektive varmeforsyning. Det kan dog være ret omkostningstungt at betale de nævnte bidrag. Derfor er det i praksis ofte sådan, at hvis en bebyggelse er underlagt tilslutnings- og forblivelsespligt, aftager den også fjernvarme fra det kollektive varmeforsyningsanlæg. Alternativet er jo både at skulle betale til fjernvarmeforsyningen og til en anden opvarmningsform.

Formålet med forbrugerbindingerne

Begrundelsen for at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt (også kaldet forbrugerbindinger) i 1979 har været at understøtte udbredelsen af fjernvarme. Fjernvarme er jo i mange tilfælde et grønt alternativ til individuel opvarmning med naturgasfyr el.lign. Forbrugerbindingerne har givet de kollektive varmeforsyningsanlæg en vis indtjening, der kunne sikre afskrivningen af de nødvendige, store anlægsinvesteringer. Mange kollektive varmeforsyningsanlæg har imidlertid haft høje priser.

Stop for nye forbrugerbindinger

Som led i den politiske energiaftale af 29. juni 2018 blev det besluttet at sætte et stop for nye forbrugerbindinger. Fra politisk hold har man således fundet det uholdbart, at forbrugerne bindes til varmeforsyningsselskaber med ikke konkurrencedygtige priser. Varmeforsyningsloven er derfor blevet ændret, så der ikke kan pålægges ny tilslutnings- og forblivelsespligt fra 1. januar 2019.

For de bebyggelser, der allerede er pålagt de nævnte forbrugerbindinger, er der dog p.t. ikke sket nogen ændringer.