Skip to main content

Domstolenes prøvelse af myndighedsafgørelser

Afgørelser fra offentlige myndigheder kan indbringes for domstolene, så man kan få domstolenes vurdering af sin sag. Det er sikret ved grundlovens § 63 og i mange særlove.

Hvor anlægges retssager?

Normalt anlægges retssager om myndighedsafgørelser ved byretten i den retskreds, hvor man selv bor eller hvor virksomheden har sit hovedkontor. Det gælder i hvert fald, hvis der indbringes en afgørelse fra et statsligt klagenævn. Eksempler på statslige klagenævn er Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet. Hvis en retssag skal anlægges mod en kommune, sker det derimod i den retskreds, hvor kommunens hovedkontor er beliggende. Man kan finde den relevante retskreds via Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Domstolenes vurdering

At en afgørelse kan efterprøves af domstolene indebærer dog ikke, at domstolene vurderer sagen efter samme målestok som myndigheden.

Domstolene sætter sig normalt ikke i myndighedens sted og vurderer, om de selv ville være nået frem til den samme afgørelse. Domstolene vurderer i stedet for, om myndigheden

  • har anvendt de rigtige regler på den rigtige måde,
  • har lagt vægt på de korrekte faktiske omstændigheder, samt
  • kun har lagt vægt på relevante og lovlige kriterier (og f.eks. ikke på myndighedens egne økonomiske forhold) mv.

Domstolene går derimod som udgangspunkt ikke ind og efterprøver myndighedens skøn, dvs. om en afgørelse er hensigtsmæssig eller ej. Det sker kun ved åbenbare fejlskøn fra myndighedens side, eller hvis der er tale om ekspropriationssager. I de fleste andre tilfælde er domstolene ret tilbageholdende med at efterprøve myndighedernes skøn.

Begrundelsen for domstoles tilbageholdenhed

Begrundelsen for domstolenes tilbageholdenhed hænger sammen med, at dommerne ikke skal træffe afgørelser, som om de var specialiserede forvaltningsmyndigheder. Dommere er som udgangspunkt juridiske generalister. Myndigheder træffer afgørelser også med afsæt i specialiserede energi- og miljøtekniske kompetencer mv.

Derudover er det også essentielt, at myndighederne har mulighed for at opbygge en fast, administrativ praksis af hensyn til at sikre lighed og forudsigelighed.

Lav gode høringssvar

Domstolenes tilbageholdenhed gør, at man allerede i et høringssvar til myndigheden – inden afgørelsen træffes – bør fremføre alle sine argumenter. Ofte vil argumenterne om en afgørelses hensigtsmæssighed nemlig have langt større vægt hos myndighederne end ved domstolene.