Skip to main content

VVM og SMV-reglerne findes bl.a. i miljøvurderingsloven og implementerer EU-direktiver om henholdsvis miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-direktivet, Vurdering af Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering af planer og programmer (SMV-direktivet, Strategisk Miljø Vurdering).

Indholdet af reglerne

Reglerne går grundlæggende ud på, at der for visse planer og projekter skal udarbejdes en miljøvurdering, før de kan gennemføres. De projekter, der altid skal gennemføres en miljøvurdering for, er opregnet i bilag 1 til miljøvurderingsloven. Det gælder f.eks. for anlæg af nye motorveje eller motortrafikveje.

Andre projekter – dem der fremgår af lovens bilag 2 – skal screenes for, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. I givet fald skal der også udarbejdes en miljøvurdering for disse projekter. Dette gælder eksempelvis for vindmøller (på nær husstandsmøller) og anlæg af butikscentre.

Planer, som fastlægger rammerne for tilladelserne til de nævnte bilag 1 og 2-projekter, skal også miljøvurderes eller screenes. Det kan f.eks. være en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal danne grundlag for opstilling af vindmøller.

Rollefordelingen mellem bygherre og myndighed

Det er bygherren, der skal udarbejde miljøvurderingen og afholde omkostningerne til rådgivere mv.. Myndighedernes rolle er at sikre, at miljøvurderingen overholder lovgivningens krav. Når det er sket, sendes miljøvurderingen i offentlig høring, hvorefter det besluttes, om projektet kan kan tillades, eller om planen kan vedtages.

Formålet med reglerne

Formålet med VVM- og SMV-reglerne er at sikre, at de miljømæssige konsekvenser er fuldt belyst, og at offentligheden er inddraget, før der gives tilladelse til projekter og planer, som kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er dermed tale om procedureregler, som altid skal følges. Konsekvensen af manglende overholdelse er derfor, at projekttilladelsen eller planen er ugyldig og vil blive ophævet af klageinstanserne, normalt Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet. I praksis opstår problemstillingen primært ved projektændringer. Myndighederne er opmærksomme på miljøvurdering af det oprindelige projekt, men overser, at projektændringer også skal miljøvurderes.

At VVM- og SMV-reglerne kun er procedureregler, indebærer dog også, at myndighederne godt kan tillade projekter, der skader miljøet. Det kræver bare, at de miljømæssige konsekvenser forudgående er belyst.